თვითმართველი ორგანოები

 
მოსწავლეთა პარლამენტი

თანამედროვე განათლების აკადემიაში ფუნქციონირებს  მოსწავლეთა თვითმმართველი ორგანო პარლამენტი, რომლის წევრებიც არიან  აკადემიის საშუალო და საბაზო კლასის მოსწავლეები. მოსწავლეთა თვითმმართველობის მიზანს წარმოადგენს , აკადემიაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოსწავლეთა მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფა; მოსწავლეებში აკადემიისადმი მიკუთვნებულობის გრძნობის გაძლიერება და აკადემიის ცნობადობის ამაღლება.

მოსწავლეთა თვითმმართველობის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:

  • მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი კომპეტენციების (ღირებულებები, დამოკიდებულებები, უნარები და ცოდნა) განვითარება;

  • სამოქალაქო აქტივობებთან დაკავშირებული მოსწავლეთა ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა;

  • მოსწავლეებს შორის ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზება;

  • სხვადასხვა შემეცნებით-საგანმანათლებლო და სოციალური აქტივობების, პროექტების, კონკურსების და ა.შ. ორგანიზება და მათში მოსწავლეთა მონაწილეობა;

  • აკადემიის მართვაში მათი კომპეტენციის ფარგლებში;

მოსწავლის მიერ საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერება.

მშობელთა კლუბი

მშობელთა კლუბის მიზანია, აკადემიაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მშობელთა მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფა.

მშობელთა კლუბის  ძირითადი ფუნქციებია:

  • თანამშრომლობს აკადემიის ადმინისტრაციასთან  მოსწავლეთა ინტერესების შესწავლისა და მიზნობრივი, მრავალფეროვანი აქტივობების დაგეგმვისთვის;

  • შეიმუშავებს და აკადემიის ადმინისტრაციას წარუდგენს მოსაზრებებს სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით;

  • იცავს მოსწავლეთა ინტერესებს და მათი უფლებებს, საჭიროების შემთხვევაში ამ მიზნით თანამშრომლობს  აკადემიის ადმინისტრაციასთან;

  • თანამშრომლობს სხვა სკოლებთან, საგანმანათლებლო და სხვა ორგანიზაციებთან.

      იხილეთ მშობელთა კლუბის წევრთა სია >