top of page

აკადემია სასწავლო პროცესის დაგეგმვის ახალ მოდელზე გადავიდა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს თანხმობით, საკუთარი რესურსებით, ქმნის სკოლის კურიკულუმს I-VII კლასებში. დაგეგმვის ეს მოდელი მთლიანად ეფუძნება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროექტს „ახალი სკოლის მოდელი“. აღნიშნული განათლების სისტემაში დაგეგმილი რეფორმის მნიშვნელოვანი ნაწილია. მისი მიზანია, პიროვნებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა, რომელიც მოსწავლეს 21-ე საუკუნის რეალობისთვის საჭირო ცოდნას, უნარ-ჩვევებს მისცემს და ღირებულებებს ჩამოუყალიბებს. აკადემიაში მუდმივად იმართება სამუშაო შეხვედრები, რომლის ფარგლებშიც აკადემიის მასწავლებლები სასწავლო გეგმებს ამზადებენ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმისა და მოსწაველთა მზაობის, ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით.

სკლამდელი აღზრდა
სკოლამდელი აღზრდა

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის მისიაა ხელი შეუწყოს აღსაზრდელის ფიზიკურ, კოგნიტურ, მოტორულ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებას,  შეუქმნას მას პოზიტიური განწყობა სკოლისადმი.

 

მთავარი პრინციპებია:

  • უნიკალური ბავშვი - თითოეულ ბავშვს დაბადებიდან აქვს სწავლისა და განვითარების უნიკალური უნარი. ყოველ მათგანს შეუძლია, შესაბამისი ხელშეწყობის შემთხვევაში, იყოს თავდაჯერებული და შეეძლოს თვითმართვა.

  • პოზიტიური ურთიერთობები - ბავშვები ძლიერდებიან და ხდებიან დამოუკიდებლები პოზიტიური ურთიერთობების საფუძველზე.

  • მამოტივირებელი, ინკლუზიური, ინტერაქტიური გარემო - გარემოს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აღსაზრდელის სწორ ფორმირებასა და განვითარებაში.

  • სწავლა და განვითარება - ბავშვები სხვადასხვაგვარად სწავლობენ და ვითარდებიან. ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ პროგრესი იყოსსწავლისა განვითარების ყველა მიმართულებით აღსაზრდელის უახლოესი განვითარების ზონის გათვალისინებით.

დაწყებითი საფეხური
დაწყებითი საფეხური

 დაწყებითი საფეხურის მისიაა საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა და საბაზისო უნარების - წიგნიერებისა და რაოდენობრივი წიგნიერების განვითარების ხელშეწყობა; სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, ცნობისმოყვარეობის ცოდნისმოყვარეობაში გადაზრდა და მოსწავლის მომზადება საბაზო საფეხურისთვის.

   I-VI კლასების მოსწავლეები 15:00 სთ-დან 17:50 სთ-მდე მუშაობენ საშინაო დავალებებზე და ჩართულები არიან კლუბურ მუშაობაში.

   I-VI კლასებში 15:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე კლასის დამრიგებლებს ასისტირებას უწევენ დამრიგებლის ასისტენტები.

დამრიგებლის ასისტენტი მოსწავლეს უქმნის პოზიტიური სასწავლო -სააღმზრდელო გარემოს, თავისუფალ დროს მოსწავლეებს უტარებს სხვადასხვა აქტივობას, რომელთა ძირითადი მიზანია, მოსწავლეთა განტვირთვა და კლასში თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა. ასისტენტი უწევს მეთვალყურეობას, მოსწავლემ სწორად გაანაწილოს დრო, დამოუკიდებლად ან/და თანასწავლების პრინციპების გამოყენებით ხარისხიანად შეასრულოს საშინაო დავალება; ორგანიზებულად ჩაერთოს სკოლის მიერ შეთავაზებულ საკლუბო აქტივობებში.

საბაზო საფეხური

 საბაზო საფეხურის მისიაა საგანთა სწავლა-სწავლების საფუძველზე მყარი, დინამიკური და ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირება, მოსწავლის ინტერესებისა და მიდრეკილებების გამოვლენა, მოსწავლის დამოუკიდებელი სწავლის უნარისა და შრომისუნარიანობის განვითარება, აქტიური მოქალაქის ფორმირების ხელშეწყობა და საფუძველების შექმნა განათლების მომდევნო საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისთვის ან შრომითი საქმიანობისთვის.

 VII-IX კლასების მოსწავლეები 15.00 სთ-დან 17.00 სთ-მდე მუშაობენ საშინაო დავალებებზე, მათ შორის პროექტებსა და პრეზენტაციებზე; ჩართულები არიან კლუბურ მუშაობაში. მოსწავლეები საშინაო დავალებების მომზადებისას იყენებენ სკოლის სხვადასხვა სივრცეს, რესურსს-საკლასო ოთახებს, ბიბლიოთეკას, ლაბორატორიებს, ლიტერატურას, პროექტორს, სმარტბორს და სხვ. საშინაო დავალების შესრულებაში მოსწავლეს, საჭიროების შემთხვევაში, მშობელთან და მოსწავლესთან წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით, ეხმარება სხვადასხვა საგნის მასწავლებელი. მასწავლებელი, კონკრეტული საჭიროების გათვალისწინებით, კონსულტაციას უწევს მოსწავლეს ან მოსწავლეთა ჯგუფს. კლასის დამრიგებელი აღნიშნული დროის მანძილზე არის სკოლაში და, საჭიროების შემთხვევაში, ეხმარება მოსწავლეს დავალების შესრულების ოპტიმალური ფორმის შერჩევაში, მასწავლებელთან კომუნიკაციაში და ა.შ.

საბზო საფეხური
საშუალო საფეხური

  საშუალო საფეხურის მისია საგანთა გაღრმავებული სწავლების გზით სისტემური ცოდნის კონსტრუირება; მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად.

X-XII კლასების მოსწავლეები 15.00 სთ-დან 17.00 სთ-მდე მუშაობენ საშინაო დავალებებზე, მათ შორის პროექტებსა და პრეზენტაციებზე; ჩართულები არიან კლუბურ მუშაობაში. მოსწავლეები საშინაო დავალებების მომზადებისას იყენებენ სკოლის სხვადასხვა სივრცეს, რესურსს-საკლასო ოთახებს, ბიბლიოთეკას, ლაბორატორიებს, ლიტერატურას, პროექტორს, სმარტბორს და სხვ. საშინაო დავალების შესრულებაში მოსწავლეს, საჭიროების შემთხვევაში, მშობელთან და მოსწავლესთან წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით, ეხმარება სხვადასხვა საგნის მასწავლებელი. მასწავლებელი, კონკრეტული საჭიროების გათვალისწინებით, კონსულტაციას უწევს მოსწავლეს ან მოსწავლეთა ჯგუფს. კლასის დამრიგებელი აღნიშნული დროის მანძილზე არის სკოლაში და, საჭიროების შემთხვევაში, ეხმარება მოსწავლეს დავალების შესრულების ოპტიმალური ფორმის შერჩევაში, მასწავლებელთან კომუნიკაციაში და ა.შ.

საშუალო საფეხური
bottom of page