აკადემიის მისიაა მოსწავლეებს უსაფრთხო და მამოტივირებელ, ინკლუზიურ გარემოში ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული და ინტერაქტიური მიდგომების გამოყენებით მისცეს თანამედროვე და მომავლის მოთხოვნების შესაბამისი პლურილინგვური განათლება, რომელიც დაეხმარება მათ საკუთარი შესაძლებლობების უწყვეტ განვითარებაში, წარმატების მიღწევაში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
 

     მისიის მისაღწევად აკადემია

  • ქმნის ფიზიკურად და ემოციურად უსაფრთხო  სასწავლო-სააღმზრდელო გარემოს;

  • ხელს უწყობს მოსწავლის ფიზიკური, კოგნიტური და სოციალური უნარების განვითარებას;

  • ზრუნავს პედაგოგების მუდმივ პროფესიულ განვითარებაზე, როგორც აკადემიის ბაზაზე, ისე პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებთან თანამშრომლობით;

  • სასწავლო პროცესში ნერგავს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას;

  • მუდმივად ავითარებს და სრულყოფს სასწავლო რესურსებს;

  • ხელს უწყობს მშობლის აქტიურ ჩართულობას შვილის სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში;

  • ციფრულ ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით, სწავლა-სწავლების ინტერაქტიური მიდგომების გამოყენებით უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი, დემოკრატიული ღირებულებების მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბებას;

  • მუდმივად ზრუნავს მოსწავლეთა ინიციატივების წახალისებაზე.