აკადემიის მისიაა მოსწავლეებს უსაფრთხო და მამოტივირებელ, ინკლუზიურ გარემოში ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული და ინტერაქტიური მიდგომების გამოყენებით მისცეს თანამედროვე და მომავლის მოთხოვნების შესაბამისი პლურილინგვური განათლება, რომელიც დაეხმარება მათ საკუთარი შესაძლებლობების უწყვეტ განვითარებაში, წარმატების მიღწევაში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

მისიის მისაღწევად აკადემია 

  • ქმნის აღსაზრდელებისა და მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო, მამოტივირებელ, ინკლუზიურ და ინოვაციურ გარემოს;

  • ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული და ინტერაქტიური მიდგომების გამოყენებით, შემსწავლელებს უყალიბებს დემოკრატიულ მოქალაქეობრივ ღირებულებებს, უვითარებს წიგნიერების, რაოდენობრივი და მედია წიგნიერების უნარებს, აძლევს პლურილინგვურ განათლებას;

  • ეხმარება შემსწავლელებს საკუთარი შესაძლებლობების უწყვეტ განვითარებასა და წარმატების მიღწევაში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.